จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
  เด็ก เยาวชน
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  จันทบุรี
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • จิตอาสา มุ่งมั่น เพื่อประชาเป็นสุข
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  จันทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • 1.การอาสา 2.ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร ค่ารักษาพยาบาลพระสงค์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • บำรุงพุทธศาสนา และการรักษาพยาบาลพระสงฆ์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • สนับสนุนภัตตาหาร ปัจจัย ค่ารักษาพยาบาล
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • เพื่อให้หญิงไทยมีโอกาสพบปะสมาคม สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • เผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการเล่นดนตรีไทยร่วมมือองค์การกุศล
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมวิชาชีพ นสพ วิทยุโทรทัศน์ และธุรกิจสาร งานสื่อสารมวลชน ทุกชนิด/ประเภทส่งเสริมความเจริญด้านสาธารณประโยชน์ การกีฬา ฯลฯ
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • ร่วมมือร่วมใจกันแนะแนวในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกตลอดตจนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมสาธารณกุศล การศาสนา สาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมฯ
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี