จันทบุรี

 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  จันทบุรี
 • วิทยาทานให้ความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสตรีด้วยกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพกับสถาบันเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • เพื่อจัดทำหนังสือประจำจังหวัดอันเป็นประโยชน์แก่ศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมจรรยามารยาท
  ศิลปวัฒนธรรม
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณและความสะดวกของคนตาบอด สนับสนุนให้สมาชิกได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  จันทบุรี
 • เพื่อสร้างเสริม ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาศูนย์กลางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  จันทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  จันทบุรี
 • ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและบุคลในครอบครัวที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากหน้าที่สนับสนุนด้านสวัสดิการ จัดหาเครื่องมือเครื่งใช้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมเผยแพร่ พทุธศาสนาพัฒนาเยาวชนความรู้ด้านการศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • ช่วยเหลือทุนการศึกษา อาหาร กลางวันของนักเรียนยากจน ร.ร.สังกัดหมวดการศึกษาส่วน อ.เมือง
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน การอาสา บริจาคสิ่งของ
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมการศึกษาของ ร.ร.วัดสิงห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน การอาสา บริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี
 • สงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี
 • ส่งเสริมการสาธารณ ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
  ชีวิตและสุขภาพ
  จันทบุรี
 • เพื่อค้นคว้าความรู้เผยแพร่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  จันทบุรี
 • ให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ในโรงเรียน
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี
 • ช่วยเหลือนักเรียนขาด ยากจนและค่าอาหารกลางวันเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  จันทบุรี