ชลบุรี

 • พัฒนาชุมชนและการศักษาพัฒนาอาชีพ
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ชลบุรี
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชลบุรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • ช่วยเหลือหญิงขายบริการในพื้นที่เมืองพัทยาที่ต้องการเลิกจากอาชีพขายบริการ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชลบุรี
 • ที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมให้ การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชลบุรี
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชลบุรี
 • ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พัฒนาส่งเสริมชุมชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สังคมวัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ชลบุรี
 • ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาส ส่งเสริมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชลบุรี
 • ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก สตรี เยาวชน ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมอัน เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชลบุรี
 • ทำงานในด้านการช่วยเหลือสังคมพัฒนาส่งเสริมทักษะการพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชลบุรี
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชลบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชลบุรี