ชัยนาท

 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชัยนาท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชัยนาท
 • 1.เป็นศูนย์ประสานงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายการประสานงานระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.เป็นศูนย์ข้อมูลองค์กรเอกชนประจำจังหวัด โดยทำการรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ขององค์กรเอกชน ข้อมูล สภาพปัญหาสังคม3.เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนขบวนการพัฒนา และสร้างความมั่นคงวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม4.ประสานงานดำเนินงานระหว่างองค์กรสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกให้มีมาตรฐาน 6.รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกทางสังคมโดยร่วมกับองค์กรสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชัยนาท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการห้องอ่านหนังสือและอินเตอร์เน็ต การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชัยนาท
 • อาสาเผยแพร่ความรู้เรื่องธนาคารสมอง ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเผยแพร่เรื่องธนาคารสมอง สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธนาคารสมอง มุ่งเน้นนำปัญญาความรู้มาร่วมพัฒนา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชัยนาท
 • ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนในการจัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพด้วยกะลา เป็นผู้เชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปฏิบัติสู่ศาสตร์ด้านวิชาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชัยนาท
 • ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชัยนาท
 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน จัดสวัสดิการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยชน์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชัยนาท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาศพไร้ญาติกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชัยนาท
 • จัดมหกรรมอาหาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชัยนาท
 • จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเมื่อเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและจิต เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตผู้สูงวัย ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสุขภาพ กายบริหารเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชัยนาท
 • เพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความเป็นธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชัยนาท
 • 1.เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ สังคม และจิตวิญญาสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 2.ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการครอบครัวได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมกัน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชัยนาท
 • 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ จากภาระให้เป็นพลัง 2.ประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชัยนาท