เชียงราย

 • 1.ให้ทุนการศึกษาเด็กในโครงกาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี 2.การมอบรถเข็นคนพิการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการรับบริจาคจากสโมสรต่างๆ 3.โครงการน้ำดื่มสะอาด เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีด้านสุขภาพอนามัยแก่โรงเรียนและชุมชน 4.โครงการห้องสมุดเพื่อการรู้หนังสือต่อชุมชน 5.โครงการหยอดโปลิโอพลัส เพื่อให้โรคโปลิโอพลัส
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.กิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการช่วยเหลือเร่งด่วนในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 2.สนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับเยาวชน 3.กิจกรรมส่งเสริม พลเมืองดี ที่ทำคุณประโยชน์ และมีความกตัญญู
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • พัฒนาศักยภาพองค์กร และขับเคลื่อนขบวนยุทธศาสตร์ สวัสดิการชุมชน คนไม่ทิ้งกัน สร้างพื้นที่ต้นแบบ จัดการความรู้ ขยายผล เตรียมความพร้อม และจุดประกายความคิดให้ครบ 124 ตำบล ทั้งจังหวัด ภายในปี 2550 แบบพึ่งตนเองและเชื่อมโยงภาครัฐร่วม พันธมิตรและหุ้นส่วน จัดทำแผนงานแม่บท การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพึ่งตนเอง อยู่ดีมีสุขไม่ทอดทิ้งกัน และร่วมรัฐพัฒนาชุมชนแบบคู่ขนานด้านสวัสดิการสังคม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เชียงราย
 • 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์ 2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกร 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและนักเรียน 5.เพื่อส่งเสริมและประสานความคิดฯ 6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฯ 7.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  เชียงราย
 • 1. ให้ความรู้ในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระเจ้า 2. ทำพิธีปลดทุกข์ผู้ไม่มีที่พึ่ง 3. บริจาคสิ่งของผู้ด้อยโอกาส 4. ดูแลเลี้ยงดู ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ไม่มีทีพึ่ง
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  เชียงราย
 • 1. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในครัวเรือนให้น่าอยู่ มีการทำครัวเรือนปลูกฝังอย่างน้อย 5 ชนิด 2. กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เช่น ยาเสพติด 3. ปี 49 ได้รับสถานีอนามัยดีเด่น
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  เชียงราย
 • 1.- โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากล่างขึ้นบนเริ่มใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2540 2.- โครงการจัดการหมู่บ้านสุขภาพพึ่งตนเอง 8 D
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เชียงราย
 • 1. ให้บริการสุขภาพในสถานบริการ 2. ให้บริการสุขภาพในชุมชน 3. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/ประชาชน 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ 2.- โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 3.- โครงการและป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.- โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 5.- โครงการชุมชนต้นแบบ เบาหวาน และความดัน 6.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าทางทันตกรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เชียงราย
 • ศิลปวัฒนธรรม
  เชียงราย
 • กิจกรรมกลุ่ม ผลิตพวงกุญแจ ที่ห้อยมือถือ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • 1.กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.กิจกรรมศูนย์ภาษาต่างประเทศ 4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมศูนย์การศึกษาและนันทนาการครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • 1.เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริม รักษา และช่วยเหลือให้บุคคลสำนึกในความเสียสละเพื่อสังคมใฝ่หาความรู้มีอุดมคติ มีความกล้าหาญและมีความเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง 2.เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงเรียนชุมชน หรือกิจการเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง หรือเหมือนกับกิจการโรงเรียนชุมชน 3.เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา 4.เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกทางแก่บุคคลหรือสถานศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาอุปกรณ์ ทรัพย์สินใด ๆ หรือด้วยประการใดอันจะก่อประโยชน์แก่บุคคลหรือสถานศึกษานั้น 5.เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยาการ วัฒนธรรมและการส่งเสริมสงเคราะห์ 6.เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการบริโภคสื่อสารมวลชนและเพื่อใช้วิทยุโทรทัศน์ ในการเผยแพร่ กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • 1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี ถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้หญิงเหล่านี้รับการเยียวยาทั้ง ทางกายและจิตใจ และให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • เพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงพานิชย์ป้องกันสื่อลามกเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • 1.ให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์อบรมจริยธรรมแก่เด้กเยาวชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาในทุกด้าน 2.ให้การช่วยเหลือ ป้องกันฟื้นฟูบำบัดเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งทางร่างกายจิตใจ 3.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด 4.พัฒนาและส่งเสริมชุมชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา จริยธรรม 5.พัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม 6.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • 1.บริการช่วยเหลือผุ้มีเชื้อ เอชไอวี และครอบครัวให้คำปรึกษา ดูแลรักษา 2.ให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 3.การจัดอบรมผุ้ปฎิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 4.ผลักดันเชิงนยาบยด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์ 5.การจัดกิจกรรมระดมทุน/อบรมระดับภูมิภาค
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  เชียงราย
 • 1.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดทุกประเภทในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 2.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เลิกจากการเสพสิ่งเสพติด 3.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด 4.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 5.เพื่อเป็นศูนย์สุขอนามัยเบื้องต้นในการรักษาเมื่อชาวบ้านเจ็บป่วย
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • 1.พ่อแม่อุปถัมภ์ 2. หมู่บ้านเราเข้าใจเอดส์ 3.โครงการโรงเรียนชุมชน 4.ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในด้านเอดส์และยาเสพติด 5.อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 6.วางแผนครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง 7.ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรชีวภาพบนพื้นที่สูง
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.มีการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนและทีมงานจับปลาบึกช่วงฤดูกาลจับเดือน พ.ค 2.บริจาคเงินที่ได้จากฝากขายบำรุงศาสนา 3.ทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกชมรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  เชียงราย