เชียงราย

 • 1. เข้าร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านจิตใจ 2. อบรมเยาวชน 3. สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอร่วมกับพัฒนาชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ 4. อบรมและพัฒนากลุ่มสตรี 5. อบรมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ 6. อบรมและพัฒนากลุ่มบุรุษ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  เชียงราย
 • 1.- โครงการพัฒนาเยาวชน 2.- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ บุรุษ 3.- โครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 4.- โครงการสามัคคีธรรมทุกสัปดาห์ 5.- การนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • 1.สงเคราะห์สนับสนุนการบำบัดรักษา 2.ค้นคว้าและป้องกันการติดยาเสพติดและโรคเอดส์ 3.สังคมสงเคราะห์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์คนพิการและโรคอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ 4.สนับสนุนการจำหน่ายแพทย์และทันตแพทย์ให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในที่ห่างไกลโดยไม่คิดมูลค่า 5.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการขาดแคลนอาหารที่อยู่ชนบทห่างไกล 6.ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขในหมู่บ้านชาวเขา 7.สนับสนุนเด็กชาวเขาให้ได้รับการศึกษา
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เชียงราย
 • 1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและที่พักพิงแก่เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กในวัยเรียน เด็กกำพร้ารวมตลอดถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้ง 2.ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัวและพัฒนาชุมชนด้านอาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ 3.ส่งเสริมรณรงค์ในด้านสุขอนามัยและให้มีการป้องกันจากเชื้อ HIV และยาเสพติด 4.ร่วมสื่อสารวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชนเผ่า 5.ดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ 6. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวกับการเมืองประการใด
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่สูง ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • งานพัฒนาเด็กครอบครัวชุมชนในพื้นที่ อำเภอจังหวัดเชียงราย 1.อ.เมือง 2. อ.เวียงแก่น 3. อ.เชียงของ 4. อ.ขุนตาล 5.อ.เทิง 6.แม่สาย 7. แม่สรวย 8.แม่ฟ้าหลวง9 โครงการในจังหวัดเชียงรายตามพื้นที่
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.- ทุกวันที่ 1 ของเดือนลูกสมาชิกจะต้องนำเงินมาออมที่วัดหนองถ้ำ 2.- ทุก 6 เดือน สมาชิกจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและสรุปผลงานแล้วนำไปแก้ไขต่อไป 3.- ทุกสิ้นปีจะมีการจัดวันกองทุนพุทธบุตรคือมอบทุนการศึกษาโดยนำเงินดอกเบี้ยมาเป็นทุนการศึกษามอบให้
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ 2.การเยี่ยมบ้านสมาชิกทีได้รับผลกระทบ 3.ส่งเสริมอาชีพ 4.การให้ความรู้กับเด็กเร่ร่อน เยาวชน 5.การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เปิดเผยตัว/ไม่เปิดเผย เพื่อเข้าถึงยาต้านไวรัส 6.การรณรงค์ให้คนในชุมชนเฝ้าระวัง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  เชียงราย
 • 1.จัดสถานที่พัก,สถานที่ศึกษาสำหรับวัยรุ่นทีได้โอกาสและอยู่ในความเสี่ยง 2.สนับสนุนส่งเสริมเด็กวัยเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในด้านการศึกษาจนถึงขั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 3.รับคนชราที่ไม่มีผู้อุปการะและที่ไร้ที่อยู่อาศัย 4.รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นเด็กกำพร้า 5.ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่สตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ไม่สมควร 6.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การเพื่อการกุศลอื่น 7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • สังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เรื่องสุขภาพสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  เชียงราย
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการและคนพิการจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่ด้อยโอกาส 3.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในด้านการศึกษา 4.จัดสถานที่พักสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในความเสี่ยง 5.ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในความเสี่ยงเพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ไม่สมควร 6.ให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสนับสนุนอาหารเสริมแก่เด็กทารก 7.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านฝึกอาชีพและช่วยเหลือรักษาโรคตามความเหมาะสม 8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • 1.เพื่อช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็กเยาวชนและด้อยโอกาสให้ได้รับสิ่งที่ดีอันเป็นสำคัญสำหรับอนาคต 2.ส่งเสริมสนับสนุนอบรมและสอนวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพได้ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมด้านจริยธรรมอันดีงามเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • เสริมศักยภาพผู้นำและ องค์กรชุมชน และพัฒนาศักยภาพชีวิตแก่เยาวชนชนเผ่า
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  เชียงราย
 • 1.ส่งเสริมอุดมคติหนุ่มสาวให้เป็นคนมีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม 2.ทางการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3.ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ได้อย่างเข้มแข็ง 4.ส่งเสริมสังคม ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี 5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาสังคม 6.ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและชุมชน 7.ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 8.สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.ส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 10.ดำเนินการเรื่องสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 11.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • 1.เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกยาเสพติดต่าง ๆอย่างเด็ดขาด 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติดให้กลับเป็นคนปกติ 3.เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
  ชีวิตและสุขภาพ
  เชียงราย
 • 1.ให้การศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส 2.ให้ที่พักพิงและเลี้ยงดูแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการ 3.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชนในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
  เด็ก เยาวชน
  เชียงราย
 • ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  เชียงราย
 • 1.โครงการหนังสือมือสองเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการวัสดุอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 3.โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย 4.กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานประกันสังคมร่วมบริจาคโลหิต 5.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่สวนป่าดอยช้าง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าร่วมกับโครงการหลวงดอยตุงทุกปี
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  เชียงราย
 • 1.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 50 ทุนๆละ 3,000 บาท 2.จัดสร้างและมอบอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 3.จัดสร้างและมอบสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 4.ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส. ในโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 5.มอบสิ่งของ/เงิน สนับสนุน กิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน ต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  เชียงราย