เชียงราย

 • สร้างเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนด้านความคิด ส่งเสริมเรื่อง การปฎิบัติการในกิจกรรมของชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  เชียงราย
 • 1. เป็นที่ปรึกษาเด็กด้อยโอกาส และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ 2. ช่วยเหลือสงเคราะห์ ทุนการศึกษาและสิ่งของ 3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 4. รณรงค์สิทธิเด็กและสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  เชียงราย
 • 1.ร่วมกันทำสาหร่ายแปรรูป อบแห้ง ทรงเครื่อง คุ้กกี้สาหร่าย สาหร่ายป่น 2.ร่วมงานกับส่วนราชการ การตลาดที่ธกส. โรงพยาบาล วัดร่องขุ่น 3.มีเงินออมในกลุ่ม 4.ช่วยบริจาคสาหร่ายแปรรูปให้งานการกุศลในชุมชนเป็นประจำ เช่น งานเยาวชน งานศพ งานของหน่วยงานราชการ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย
 • 1. มีการออมทรัพย์ทุกเดือน 2. มีการขยายผลให้จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้านขึ้นมา 3. จัดทำธนาคารข้าว 4. ให้ทุนการศึกษาเด็กในกลุ่มสมาชิก 5. สนับสนุนงานวัด เด็กของโรงเรียน วันแม่ กีฬาสีหมู่บ้าน 6. สนับสนุนให้การจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  เชียงราย
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  เชียงราย