ตรัง

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ตรัง
 • - บริการรักษาโรคพื้นฐาน - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ - ค้นหา คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง - อื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ตรัง
 • พบปะ พูดคุย ดูแลส่งเสริมสุขภาพ - ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ตรัง
 • เสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ตรัง
 • ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย นันทนาการ- ตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำ- บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ตรัง