ตราด

 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุต่างๆเพื่อสนับสนุนราชการในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ และเพื่อฝึกฝนจิตใจสมาชิกของสมาคมให้มีจิตใจเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ตราด
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ตราด
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ อาสาให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดยานพาหนะรับส่งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ตราด
 • 1.ส่งเสริมให้รู้จักการสะสมทรัพย์ 2. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพในด้านการเกษตร หัตถศึกษา 3.ให้ความรู้ทางวิชาการกับสมาชิกหรือกลุ่มที่สนใจ 4.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างสมาชิกกับกลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ 5.รับฝากเงินจากสมาชิก หรือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ตราด
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • 1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดตราด 2.ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอื่นๆใจจังหวัดตราดตามความสามารถ 3.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษา รายปี และทุนต่อเนื่องให้จนกว่าเรียนจบ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ตราด
 • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ตราด
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ตราด
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ตราด
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลและสมาชิกขององค์กรในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเผยแพร่ข้อความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ตราด
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ตราด
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ตราด
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ตราด