ตราด

 • ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ตราด
 • 1.กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน 3.จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 4.จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์แก่สตรีที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
  สตรี สิทธิสตรี
  ตราด