นครปฐม

 • เผยแพร่เนื้อหา "พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีhสากล" และ "โน้ตไทยสากล"
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  นครปฐม
 • การจัดหลักสูตรการอบรมด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมด้านการประเมินผล แก่ชุมชน/องค์กรชาวบ้าน-องค์กรชุมชน หรือองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม และไม่แสวงกำไร
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  นครปฐม
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  นครปฐม
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นครปฐม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  นครปฐม
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  นครปฐม
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  นครปฐม
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  นครปฐม
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  นครปฐม
 • 1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครปฐม 2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 4. ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการค้า และผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ 6. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 7. ให้ความร่วมมือกับหอการค้าอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นครปฐม
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  นครปฐม
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครปฐม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  นครปฐม
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นครปฐม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นครปฐม
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  นครปฐม
 • 1. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภาคประชาชนแบบยั่งยืน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่ประชาชนพึ่งตนเองได้2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนรวม3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ4. เสริมศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และคุณธรรม เพื่อขจัดความด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม5. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และวิถีไทยที่ดีงาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  นครปฐม
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  นครปฐม
 • เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นครปฐม
 • 1. เพื่อดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้กระทำไว้ ให้ 2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการฝึกอบรมจิตใจตาม วิธีการของพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนของยุวชน 4. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 5. ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  นครปฐม