นครศรีธรรมราช

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  นครศรีธรรมราช
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครศรีธรรมราช
 • ช่วยเหลือผู้พิการนักเรียนยากจนผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครศรีธรรมราช
 • ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นครศรีธรรมราช
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประสานการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านฝึกอาชีพ นันทนาการ โภชนาการ สุขภาพ โรคผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  นครศรีธรรมราช
 • สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ นครศรีธรรมราชส่งเสริมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือคนชราคนไร้ที่พึ่งยากไร้ และผู้ประสบภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  นครศรีธรรมราช
 • ส่งเสริมพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศล บริจาคเงิน ให้ความรู้
  ศิลปวัฒนธรรม
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครศรีธรรมราช
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ แรงงาน
  ศิลปวัฒนธรรม
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  เด็ก เยาวชน
  นครศรีธรรมราช
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ,แรงงาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  นครศรีธรรมราช
 • มอบทุนการศึกษาส่งเสริมการทำความดีของวีรชน ส่งเสริมด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม บริจาคเงิน
  ศิลปวัฒนธรรม
  นครศรีธรรมราช
 • อบรมปลูกฝังฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  นครศรีธรรมราช
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นครศรีธรรมราช
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นครศรีธรรมราช
 • ช่วยเหลือชาวประมงส่งเสริมอาชีพทางการประมง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นครศรีธรรมราช
 • ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ทุนการศึกษา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นครศรีธรรมราช