นครศรีธรรมราช

  • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ให้ความรู้ บริจาคเงิน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    นครศรีธรรมราช
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    นครศรีธรรมราช