นครสวรรค์

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  นครสวรรค์
 • จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการแขนงต่าง ๆ แก่สังคมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริจาควัสดุทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  นครสวรรค์
 • เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ - เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้สูงอายุ - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยและเป็นศูนย์กายภาพบำบัด การอาสาให้บริการและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  นครสวรรค์
 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนแต่สามารถเรียนได้สำเร็จชั้นธยมศึกษา ให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนความประพฤติดี ตั้งใจเรียน
  เด็ก เยาวชน
  นครสวรรค์
 • 1. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า และเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการอบรมศึกษาตามควรแก่อัตภาพ 2. ให้การศึกษาเด็กจากครอบครัวยากจนและผู้มีรายได้น้อยในระดับก่อนประถมศึกษา ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมารดาและทารก ช่วยเหลือเด็กที่ขาดผู้อุปการะให้ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้มีผู้รับไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม
  เด็ก เยาวชน
  นครสวรรค์
 • - เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฯ และใกล้เคียง - ประสานความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกร่วมกับสถาบันทางธุรกิจและสถาบันการเงินและส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดฯ - จัดสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ด้อยโอกาส - บริจาคสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ - เงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดฯ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  นครสวรรค์
 • เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วในอันที่จะช่วยให้คนชราได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนช่วยเหลือในด้านการฌาปนกิจและบำเพ็ญศาสนกิจ - เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บริจาคเงินและสิ่งของ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  นครสวรรค์
 • การให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในเครือข่ายของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เป็นเบี้ยรายเดือน- บริจาคอาหารสิ่งของ- บริจาคเงินทุนการศึกษาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  นครสวรรค์
 • สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดารสังคมแก่เด็กเยาวชนล,ผู้สูงอายุ , คนพิการ , ผู้ยากไร้เร่ร่อน ผู้ประสบภัยพิบัติ - บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และด้านการเงิน - บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่เด็กครอบครัวผู้มีรายได้น้อย - บริจาคโลงศพแก่ผู้เสียชีวิตไร้ญาติ หรือยากจน - สนับสนุนฝึกอาชีพตามสถานที่ประกอบการของมูลนิธิฯ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  นครสวรรค์
 • ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลบริจาคเงินทุนการศึกษา บริจาคเครื่องมือแพทย์
  เด็ก เยาวชน
  นครสวรรค์
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีที่โดนทารุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงาน 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป โรงเรียน และสังคม เจ้าหน้าที่เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เป็นสถานแรกรับความคุ้มครอง
  เด็ก เยาวชน
  นครสวรรค์
 • ส่งเสริมดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม - การพัฒนาองค์ความรู้ในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการการทัศนศึกษาดูงาน ช่วยเหลือเงินครอบครัวข้าราชการครูบำนาญที่เสียชีวิต- มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
  คนชรา ผู้ยากไร้
  นครสวรรค์