นนทบุรี

 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  นนทบุรี
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  นนทบุรี
 • 1.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 2.ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถุกคุมความประพฤติ ณ สถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำการงาน 3.ให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติตามความเหมาะสมและสมควร 4.รายงายผลการควบคุมความประพฟติผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังพนักงานคุมประพฤติ 5.ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติต่อชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  นนทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  นนทบุรี
 • บริจาคเงินสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ และการแจกสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแจกทุนการศึกษา การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นนทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำหรับ เด้กอายุ 11/2 - 3 1/2 ปี การเตรียมความพร้อมใหก้เด็กสมารถช่วยเหลือตนเองได้ในขั้นต้นได้ การให้วิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกล้ามเนิ้อมือ นวดพัฒนาการ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  นนทบุรี
 • 1.การพัฒนางานด้านสาธารณสุขและทางสังคม 2.การพัมนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตชนบท-เมือง
  ชีวิตและสุขภาพ
  นนทบุรี
 • 1.เปิดโครงการอบรมวิชาโหราศาสตร์เพื่อคนตาบอด 2.โครงการเสริมทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนไทย 3.โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชุน 5.เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • 1.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 2.ส่งเสริมสวัสดิ์การการทำงาน 3.ช่วยแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 4.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 6.ช่วยเหลือสมาชิกให้มีอาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  นนทบุรี
 • 1.พิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมความเสมอภาค เพื่อพัฒนาคนพิการและสังคม 2.เป็นองค์กรตัวแทนคนพิการด้านร่างกายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการกร้อมทั้งสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นนทบุรี
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • เป็นอาสาสมัครทำกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด เพื่อคืนผู้ไร้ที่พึ่งพิงสู่สังคม โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย รวมถึงทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สอนภาษาอังกฤษ ไทย เขมร กิจกรรมการเกษตรและปลูกผัก
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  นนทบุรี
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร ช่วยเหลือ เลี้ยงดู เด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ (แรกเกิด ถึง 5ขวบ)
  เด็ก เยาวชน
  นนทบุรี
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  นนทบุรี
 • รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน อาทิ นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าขนหนู สบู่เด็ก เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ น้ำเกลือล้างแผล ยาทาเชื้อรา กระดาษชำระฯลฯ รวมทั้งอุปการะเด็ก รับเด็กไปเป็นลูกบุญธรรม และบริจาคเงิน
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกัยการส่งเคราะห์เด็กในสถานสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่ การศึกษา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กฯ
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  นนทบุรี
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  นนทบุรี