นนทบุรี

 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน เลี้ยงดู ให้การศึกษา อบรมจริยธรรมและฝึกอาชีพแก่เด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี หรือมากกว่า
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นนทบุรี
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีกิจกรรมหลัก อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่ เยาวชน และสตรีที่ถูกเลิกจ้าง และว่างงาน เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นนทบุรี
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีกิจกรรมหลัก อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่ เยาวชน และสตรีที่ถูกเลิกจ้าง และว่างงาน เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นนทบุรี
 • รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นนทบุรี
 • อาสาช่วยฝึกอบรม และให้ความรู้แก่สตรีที่ด้อยโอกาส ปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการในสถานบริการและสถานเริงรมณ์ อาทิ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการป้องกันเอดส์ และโครงการศึกษานอกโรงเรียน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นนทบุรี
 • ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  นนทบุรี
 • เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษและผู้ถูกคุมประพฤติในด้านการให้ทุนประกอบอาชีพ และการให้ทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นนทบุรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • 1.อบรมนักจัดรายการเยาวชนในเขตพื้นที่ 2.อบรมเครือข่ายบริการข่าวสารในชุมชน 3.จุดประกายความฝันวรรณกรรม/บทเพลง 4.เปิดไมค์ไต่ดาว 5.อนุรักษ์และสืบทอดนิทานพื้นบ้าน 6.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  นนทบุรี
 • ช่วยเหลือสัตว์
  นนทบุรี