นราธิวาส

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  นราธิวาส
 • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  นราธิวาส
 • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และให้ที่พักแก่เด็กกำพร้าและยากจนที่กำลังศึกษา ระดับประถมมัธยม และอุดมศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นราธิวาส
 • เป็นองค์กรที่บริจาคทุนทรัพย์แก่เด็กกำพร้าเด็กยากไร้ และขาดแคลน ทุนการศึกษาจัดอบรมผู้สอนและผู้บริหารศูนย์ตาดีกา เป็นผู้อบรมให้ความรู้ด้าน จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นราธิวาส
 • ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านศาสนา และสามัญ รวมทั้งวิชาชีพ และช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนและบริการทาง อาสาให้ความรู้ และบริการทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  นราธิวาส
 • เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาส และ จัดอบรมฝึกอาชีพ อาสาเป็นผู้อบรม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  นราธิวาส
 • เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ขาด แคลนทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ อาสาให้การบริการช่วยเหลือ ผู้อื่น
  เด็ก เยาวชน
  นราธิวาส