น่าน

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  น่าน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การไม่ใช้สารเคมี เกษตรทฤษีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรยั่งยืน
  สิ่งแวดล้อม
  น่าน
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง (บ้านมั่นคงในชนบท)
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมี ผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  น่าน
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  น่าน
 • เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไข ที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสุขภาพ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางประสานงานและขับเคลื่อน ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัด -เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายไปยังทุกอำเภอทุกตำบล /ทุกหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  น่าน
 • สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  น่าน
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนไปทุกอำเภอ
  เด็ก เยาวชน
  น่าน
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านครอบครัวเข้มแข็ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน ในด้านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรู้เท่าทันความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
  สิ่งแวดล้อม
  น่าน
 • กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  น่าน
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาหอพัก ปัญหายาเสพติดอนุรักษ์สืบสานทุนทางสังคมส่งเสริมชุมชนปลอดภัยจัดสวัสดิการชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของทุกหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ /เอกชน และภาคประชาชนเป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของทุกเครือข่าย ในจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้โอกาสทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  น่าน
 • เป็นองค์กรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน - เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่าย ตามประเด็นไปยัง พื้นที่ในจังหวัดทุกอำเภอ
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • สวัสดิการด้านสุขภาพ ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน
 • สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสช่วยเหลือสาธารณกุศล
  เด็ก เยาวชน
  น่าน
 • จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ชีวิตและสุขภาพ
  น่าน