ปทุมธานี

 • ค่าอาหารเด็กด้อยโอกาส และทุนด้านการส่งเสริมความฝันทางด้านความสามารถพิเศษ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ปทุมธานี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ปทุมธานี
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ปทุมธานี
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ปทุมธานี
 • จัดกิจกรรมสำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ปทุมธานี
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-18 ปี บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง ยากจน มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง 7-18 ปี
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ปทุมธานี
 • อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของเป็นอาสาสมัครเข้ากลุ่มพื้นฟูรวมกับคนไข้ทุเลา เพื่อ จัดกิจกรรมนันทนาการและบันเทิงให้กับผู้ป่วย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ปทุมธานี
 • อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของอาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวท โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย และแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ปทุมธานี
 • ร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งพิง ด้านจิตใจ ความประพฤติ และฝึกฝนอาชีพตามความถนัด ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ปทุมธานี
 • ช่วยกิจกรรมปกป้องผู้บริโภค บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  ชีวิตและสุขภาพ
  ปทุมธานี
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร โครงการครูข้างถนน อบรมเยาวชนสร้างสรรค์เด็ก รถความรู้สู่ชุมชน เยี่ยมเด็กๆ ที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก หรือบ้านสร้างสรรค์เด็ก เลี้ยงอาหาร ทำกิจกรรมสันทนาการ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ปทุมธานี
 • บริจาคเงินมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอยากจนนักเรียนดี - บริจาคเป็นสิ่งของ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่อนุ่งหุมเสื้อผ้าแก่นักเรียนยากจน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ปทุมธานี
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  ปทุมธานี
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ปทุมธานี
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ปทุมธานี