ปทุมธานี

 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ปทุมธานี
 • เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการจัดการจัด โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมความรู้ ทักษธ จัดกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ และพัฒนาคุณธรรม ให้กับนักเรียน-นักศึกษา เพื่อสร้างครูที่มีอุดมการณ์ให้พัฒนากิจกรรมให้กับเพื่อนครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ปทุมธานี