พะเยา

 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  พะเยา
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  พะเยา
 • ด้านพัฒนาชนบท สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พะเยา
 • 1. ศึกษาของเยาวชนสตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสโดย สนับสนุนทุนการศึกษา 2. ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีเพื่อเป็น พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและคุณภาพของเยาวสตรีในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พะเยา
 • ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภททั้งเด็กเยาวชน สตรี, คนพิการ , ผู้สูงอายุ, คนไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  พะเยา
 • พัฒนาคุณภาพเด็กและครอบครัวเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพและเฝ้าระวัง สนับสนุนทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พะเยา
 • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมศักยภาพ ของเด็กเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เยาวชน อาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการและอาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บริจาคเงินสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พะเยา
 • ช่วยเหลือสัตว์ โดยการให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร และรักษาพยาบาล แก่สุนัขจรจัดในจังหวัดพะเยา
  ช่วยเหลือสัตว์
  พะเยา
 • สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานตามความจำเป็น แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พะเยา
 • ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ แก้ไขช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ต่อต้านการค้ามนุษย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พะเยา
 • ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ความสำคัญกับ ศึกษาส่งเสริมศักยภาพของเด็กโดย 1.ให้อบรมความรู้ด้านต่าง ๆ สิทธิเด็ก 2.ส่งเสริมความสามารถเด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พะเยา
 • ให้บริการเด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดถึงดำเนิน งานป้องกันปัญหาในระดับชุมชน รวมถึงเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พะเยา
 • บริจาคเงินเพื่อซื้อสามล้อโยกให้แก่คนพิการ และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พะเยา
 • ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและชุมชน
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  พะเยา
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และรณรงค์การสร้างสวัสดิการ ให้กับภาคประชาชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พะเยา
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พะเยา
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พะเยา
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พะเยา
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พะเยา
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พะเยา