พัทลุง

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  พัทลุง
 • ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ชีวิตและสุขภาพ
  พัทลุง
 • 1. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาศีลธรรมและกีฬา 2. จัดบริการห้องสมุดสำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัทลุง
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัทลุง
 • 1.ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 2.ช่วยเหลือการกุศลการสังคมสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัทลุง
 • ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  พัทลุง
 • 1.ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 2.ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กำพร้าบิดาขาดแคลน ทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัทลุง
 • ชีวิตและสุขภาพ
  พัทลุง