พิษณุโลก

 • - สนับสนุนทุนการศึกษา เครื่องกีฬา,หนังสือ,เครื่องเขียน,อาหารกลางวัน- สนับสนุนวันสตรีสากลและวันสตรีไทย พิจารณาความรู้การสร้างครอบครัวอบอุ่น- สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ อาสาเป็นพี่เลี้ยง- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค- การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย บริจาคเงินและเข้าร่วมกิจกรรม - บริจาคเงินช่วยเหลื่อการจัดงานมอบรถวินแชร์ - มอบทันยังชีพเป็นครั้งคราว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
  ชีวิตและสุขภาพ
  พิษณุโลก
 • 1.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและป้องกันสารเสพติดในเยาวชน จ.พิษณุโลก 2.โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปาท่องโก่ 3.โครงการทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ปี 2550 ระดับอุดมศึกษา 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 8 ทุน ระดับประถมศึกษา 13 ทุน 4.การอาสาจัดกิจกรรมอบรม 5.ช่วยติดภาพเด็กและเยาวชน 6.เป็นวิทยากร
  ชีวิตและสุขภาพ
  พิษณุโลก
 • กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  พิษณุโลก
 • ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพตนเองเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการอบรมแบบเข้าค่าย ฝึกทักษะชีวิตการวิเคราะห์และวางแผนชีวิตชุมชนการปลูกจิตสำนึกเป็นคนดีและทำความดีเพื่อส่วนรวม
  สตรี สิทธิสตรี
  พิษณุโลก
 • ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ ขยายและพิทักษ์สิทธิคนพิการทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พิษณุโลก
 • - ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหวงเพดานโหว่ -มอบทุนการศึกษา -เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน - ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี - ดูแลผู้สูงอายุในด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ - ช่วยเหลือให้กำลังใจสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
  ชีวิตและสุขภาพ
  พิษณุโลก