เพชรบูรณ์

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  เพชรบูรณ์
 • 1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมเด็กนักเรียน สอนศีลธรรมในสถานศึกษา 2. ป้องกันยาเสพติดให้โทษด้วยการอบรมธรรมมะและเข้าค่ายพุทธบูชา 3. รับปรึกษาเรื่องจัดการศพ 4. มอบที่นอน เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่คนจน 5. มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเด็ก 6. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  เพชรบูรณ์
 • 1. อบรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ในเชิงปฏิบัติการสงเคราะห์บรรเทาทุกข์จากอุบัติภัยต่างๆ 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  เพชรบูรณ์
 • 1. การกุศลสาธารณะ 2. การสังคมสงเคราะห์ 3. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 4. สงเคราะห์ช่วยเหลือเก็บศพ 5. ร่วมมือกับทางราชการ หน่วยงานของรัฐทั่วไป
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  เพชรบูรณ์