ภูเก็ต

 • โครงการบ้านลุงพิทักษ์ โครงการสถานแรกรับพิทักษ์เด็กภูเก็ต โครงการทุนการศึกษา โครงการสำรวจชุมชนและติดตามคดี โครงการนมผงสำหรับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภูเก็ต
 • ช่วยเหลือบุคคลประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภูเก็ต
 • ปลูกจิตสำนึกเยาวชนทุกระดับให้เห็นถึงความเลวร้ายและเสียหายในการทุจริต
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภูเก็ต
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ภูเก็ต
 • ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เป็นที่รวมผู้นำทางธรุกิจและวิชาชีพในท้องถิ่นซึ่งให้การ บริการแก่เพื่อนมนุษย์ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพช่วยสร้างไมตรีและสันติสุขระหว่างกัน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยน์การดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสาขา สมาคมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • ให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใจต่องานอาสาสมัครงานสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสังคม ศึกษาปัญหาสังคม นำผลการศึกษาเสนอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ.ภูเก็ต
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • ช่วยเหลือสมาชิกและสังคมรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสำคพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดานักธุรกิจและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในบรรดาสตรี นักธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
  สิ่งแวดล้อม
  ภูเก็ต
 • ป้องกันเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตให้รอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอันตรายได้ทันท่วงทีรวดเร็ว และเป็นระบบให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  ภูเก็ต
 • เพื่อประสานความสามัคคีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกช่วยเหลือการกุศล การกุศลการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  สิ่งแวดล้อม
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลประสานงาน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวบรวมเครือข่าย เครือญาติ วัฒนธรรมภูเก็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้เดินเรือและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
  สิ่งแวดล้อม
  ภูเก็ต