ภูเก็ต

 • พัฒนาคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำพาองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการประพฤติตนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดีของสังคม
  เด็ก เยาวชน
  ภูเก็ต
 • เพื่อสนันดำเนินงานของโรงพยาบาลป่าตอง ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การกุศลๆ เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ในประเทศไทย โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเราจะทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับเหล่าสุนัขและแมวจรจัด
  ช่วยเหลือสัตว์
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภูเก็ต
 • ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาเพื่ออนามัย ห่างไกลยาเสพติดเล่นเกมส์ความรู้พัฒนาตนเองด้านสติปัญญาทัศนศึกษา เพื่อเป็นกำไรชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อสงเคราะห์ในการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภูเก็ต
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้พบปะพูดคุยและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนา เสริมสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนาธรรม
  เด็ก เยาวชน
  ภูเก็ต
 • เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกเพื่อควบคุมดูแล และส่งเสริมจรรยาบรรณอาชีพเว็บมาสเตอร์
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือด้านร่งากาย จิตใจ สังคมเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภูเก็ต
 • เพื่อร่วมมือสร้างวรรณกรรมศิลปะและส่งเสริมการอ่านการเขียนในหมู่ประชาชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกมีความรู้ เข้าใจการใช้วิทยุให้ถูกต้องทั้งสามารถช่วยเหลือสังคมและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เป็นศูนย์รวมสมาชิกชาวไทยซิกข์ จังหวัดภูเก็ตและจัดกิจกรรมการกุศล ช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวบรวมกลุ่มสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธรณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต