ภูเก็ต

 • สมานสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งเสริม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภูเก็ต
 • เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ นันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภูเก็ต
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
  ภูเก็ต
 • เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภูเก็ต
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  สิ่งแวดล้อม
  ภูเก็ต