มหาสารคาม

 • เด็ก เยาวชน
  มหาสารคาม
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  มหาสารคาม
 • ให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบทและพัฒนาชนบทในถิ่นกันดารให้คำปรึกษา
  เด็ก เยาวชน
  มหาสารคาม
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  มหาสารคาม
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าภาคอีสาน ช่วยเหลือคนยากจน สงเคราะหืผู้ยากไรประชาชนภาคอีสาน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  มหาสารคาม
 • ช่วยเหลือผุ้ประสบภัยจากธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การช่วยเหลือผู้พิการ ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  มหาสารคาม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การช่วยเหลือผุ้พิการ ให้การช่วยเหลือผุ้ยากไร้ ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  มหาสารคาม
 • ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข้งของผู้พิการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพคนพิการ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนคนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการกีใ สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศล ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • เป็นสถานที่ให้บริการในด้านการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • ให้การเผยแพร่หลักธรรมของพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรักสามัคคี ส่งเสริมด้านการศึกษาหลักธรรมแก่เด็กเยาวชนนักศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • สงเคราะห์และการกุศลสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬา ศาสนา และศิปวัฒธรรม ช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผุ้ประสบภัยด้านต่างๆ ส่งเสริมทางด้านการสังคมสงเคราะหืการกุศลสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และทำที่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รับบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรักษาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เฝ้าระวังปัญหาเสพติด
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อเกี่ยวกับคดีต่างๆ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  มหาสารคาม
 • สนับสนุนเงินสงเคราะห์คนชรา สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนเงินผู้มีรายได้น้อย
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อบรมเผยแพร่ความรู้วิทยาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้การส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนไทย จัดให้มรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาแพทย์แผนไทย
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  มหาสารคาม