มหาสารคาม

 • สนับสนุนทางด้านการศึกษา การกีฬา ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสาธารณการกุศล ให้ความร่วมมือกับทางราชการ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้ความช่วยเหลือสังคมทางด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นศูนย์กลางประสานงานและเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ให้การแลกเปลี่ยนเทคนิคของกลุ่มเครือข่าย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมสวัสดิภาพทางการศึกษา สงเคราะห์นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ส่งเสริมึความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมทางด้านสาธารณการกุศล ให้ความร่วมมือกับทางราชการ จัดให้มีการประกวดม้าพันธุ์ดี
  สิ่งแวดล้อม
  มหาสารคาม
 • อาสาช่วยเหลืองานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนเพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  มหาสารคาม
 • ทำหน้าที่สอดส่องดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • สร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างองค์กรเอกชนด้วยกันเองกับองค์กรภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายให้บริการแก่ทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  มหาสารคาม
 • 1.บำรุงการศึกษา ให้ทุนเด็กยากจนเรียนดี อาหารกลางวัน 2.ศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม 3.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • 1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาชิกชมรมให้มีสัมพันธภาพที่ดี 2.เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกัน 3.เพื่อสนับสนุนสวัสดิการโครงการต่างๆและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก 4.เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง 5.เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • สนับสนุนการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำเนินการปกป้องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้การสนับสนุนผู้มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศีกษา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจนและด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้การบริการประชาชนในการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ทางอัคคีภัย สนับสนุนในการทำเกษตรแบบพอเพียง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  มหาสารคาม