มหาสารคาม

 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วยสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วย สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (การอออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสมาชิก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ จัดกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  มหาสารคาม
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  มหาสารคาม
 • ส่งเสริมทางด้านสวัสดิการแก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • รวมกลุ่มทำกิจกรรมและสอนศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรียนรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือ ให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
  เด็ก เยาวชน
  มหาสารคาม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  มหาสารคาม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  มหาสารคาม
 • ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  มหาสารคาม
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  มหาสารคาม
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  มหาสารคาม
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  มหาสารคาม
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  มหาสารคาม
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานของกลุ่มสตรีในชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  มหาสารคาม