แม่ฮ่องสอน

 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  แม่ฮ่องสอน
 • ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในสังคม ครอบครัวเด็กและชุมชนส่งเสริมอาชีพในชุมชนคุ้มครองสิทธิเด็ก บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์กีฬา/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
  เด็ก เยาวชน
  แม่ฮ่องสอน
 • จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนชาวไทยภูเขาและสร้างดอกาสในการประกอบอาชีพและลดภาวะ กรอพยพละทิ้งถิ่นฐาน
  เด็ก เยาวชน
  แม่ฮ่องสอน
 • กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันพายาเสพติดฯ เอดส์ส่งเสริมภูมิญญาเยาวชนส่งเสริมการผลิดแบบ การบริจาคเงินอาสาสมัครด้านการ ให้ความรู้ค่ายการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืน
  สิ่งแวดล้อม
  แม่ฮ่องสอน
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวเขาในรูปแบบการจัดที่พักอาศัยอาหาร และการดูแลสุขภาพ บริจาคเงินบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  แม่ฮ่องสอน
 • คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมเด็กและเยาวชนและกลุ่มกิจกรมในชุมชนให้ได้มีบทบาทในการทำงานพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วม
  เด็ก เยาวชน
  แม่ฮ่องสอน
 • กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถาน ศึกษาเพื่อให้ประกอบอาชีพ/ หารายได้ในชุมชนของตน บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
  เด็ก เยาวชน
  แม่ฮ่องสอน
 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา บริจาคเงินอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและผู้สูง-อายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  แม่ฮ่องสอน
 • บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของคน ในสังคมจากสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการบริจาคเงิน
  ชีวิตและสุขภาพ
  แม่ฮ่องสอน
 • การจัดสวัสดิการชุมชนแบบ ครบวงจรชีวิตโดยเป็นการมี ส่วนร่วมระหว่างสมาชิกใน ชุมชนทุกระดับ รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆของ ชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  แม่ฮ่องสอน
 • จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ไทย ใหญ่กะเหรี่ยง โดยเฉพาะการ จัดการปัญหาสุภาพและปัญหา เอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  แม่ฮ่องสอน